#connectwithrespect är en förebyggande satsning med kompetenshöjande insatser där vi vill synliggöra digitalt våld som blivit barn och ungas vardag. Tjejjouren Väst

Vad är Digitalt Våld?

”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka
annan person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra något den vill”
(
Per Isdal, Alternativ til vold)

Digitalt våld är:

– Kränkningar och mobbning via nätet

– Bildspridning, bilder och filmer som sprids utom kontroll

– Trakasserier

– Stalking/Förföljelse, då någon tar kontroll över din vardag via nätet

– Hot, hot om våld, spridning av bilder

– Övergrepp, sexuella övergrepp, Grooming, virtuell våldtäkt

Var femte ung tjej har blivit utsatt för sexuella trakasserier på nätet under det senaste året, enligt organisationen Friends senaste nätrapport. I den framkommer också att var tredje ungdom mellan 10 och 16 år har utsatts för kränkningar på nätet under det senaste året.

Digitalt våld är den vanligaste formen av våld i ungas nära relationer. Det digitala våldet innehåller samma mekanismer som vi ser i andra våldsformer.
Anmälningsgraden är låg och mörkertalet högt.

Barn och ungas psykiska hälsa påverkas lika negativt av sexuella övergrepp som sker på nätet som av sexuella övergrepp som sker utanför nätet, enligt en studie från Barnafrid och stiftelsen Allmänna barnhuset.

Samtidigt visar alla undersökningar som gjorts att virtuella övergrepp inte tas på samma allvar som andra övergrepp. Negativa händelser som drabbar barn och unga via nätet har en tendens att negligeras av vuxna och i samhället i stort.

Genom att prata om det digitala våldet med rätt benämningar lyfter vi allvaret i utsattheten på nätet. Genom att belysa den problematik och de konsekvenser som hör samman med det digitala våldet vill vi ge både de som utsätts och de som utsätter bättre stöd och hjälp.